Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering werd 17 februari gehouden in Hotel Jans in Rijs. De opkomst was groot na 2 jaar corona!

foto’s: Marco Keyzer